Sve novosti

28 mart, 2023.

ODLUKA_USVAJANjE PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I RADU SO ELEKTROPRENOS BL-PREČIŠĆEN TEKST

                                                                                                                             Broj protokola:             A-9/2023
                                                                                                                             Datum:                          28.03.2023.

Na osnovu člana 55. Pravilnika o organizaciji i radu Sindikalne organizacije „Elektroprenos Banja Luka“, Sindikalni odbor je na 8. Elektronskoj sjednici Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije „Elektroprenos Banja Luka“ održanoj od 24. do 28. marta 2023. godine donio odluku o usvajanju:
 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU
SINDIKALNE ORGANIZACIJE ELEKTROPRENOS BANjA LUKA

-prečišćen tekst-


Član 1.

Pravilnik o organizaciji i radu Sindikalne organizacije „Elektroprenos Banja Luka“ -prečišćen tekst obuhvata Pravilnik o organizaciji i radu Sindikalne organizacije „Elektroprenos Banja Luka“ broj protokola: 112/2021 od 27.9.2021. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu Sindikalne organizacije „Elektroprenos Banja Luka“ broj protokola: A-7/2023 od 28.03.2023. godine.


Član 2.

U prilogu ovog akta se nalazi kompletan Pravilnik o organizaciji i radu Sindikalne organizacije „Elektroprenos Banja Luka“ - prečišćen tekst.


Član 3.

Pravilnik o organizaciji i radu Sindikalne organizacije „Elektroprenos Banja Luka“ -prečišćen tekst stupa na snaga osmog dana od objavljivanja na vebsajtu Sindikalne organizacije i na oglasnim tablama u Sindikalnim podružnicama.


Prilog:

  • Pravilnik o organizaciji i radu Sindikalne organizacije „Elektroprenos Banja Luka“ - prečišćen tekst

 

U Banjoj Luci, 28. mart 2023. godine.

 

                          Predsjednik Sindikalnog odbora

                                                                                                                                                    Dario Jazić

 

Dostavljeno:
1. Sindikalnom odboru
2. Nadzornom odboru SO
3. Administratoru vebsajta Sindikalne organizacije
4. Oglasne table u podružnicama
5. Članovima sindikata
6. a/a

23 mart, 2023.

POZIV ZA 8. ELEKTRONSKU SJEDNICU SINDIKALNOG ODBORA SO ELEKTROPRENOS BANjA LUKA_24-28.3.2023

                                                                                                                                      Broj protokola:  A-6/2023
                                                                                                                                      Datum:                 24.03.2023.

Na osnovu člana 55. Pravilnika o organizaciji i radu Sindikalne organizacije
Elektroprenos Banja Luka sazivam:

8. ELEKTRONSKU SJEDNICU SINDIKALNOG ODBORA SINDIKALNE ORGANIZACIJE „ELEKTROPRENOS BANjA LUKA“


Sjednica će se održati putem mejla od 24. do 28.03. 2023. godine:

  • Podružnica BL
  • Podružnica Trebinje
  • Podružnica Višegrad
  • Podružnica Doboj

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Sindikalne organizacije Elektroprenos Banja Luka,
  2. Utvrđivanje prečišćenog teksta Pravilnika o organizaciji i radu Sindikalne organizacije Elektroprenos Banja Luka,
  3. Usvajanje Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Sindikalne organizacije Elektroprenos Banja Luka i prečišćenog teksta Pravilnika o organizaciji i radu Sindikalne organizacije Elektroprenos Banja Luka.

 

U prilogu se nalaze materijali za sjednicu.

Potrebno je da odgovorite na opciju REPLY ALL.

 

Dostavljeno:

- Sindikalni odbor SO „Elektroprenos“ Banja Luka

- Nadzorni odbor

- a/a

 

U Banjoj Luci, 24.03.2023.  

Predsjednik Sindikalnog odbora

                                                                                                                                               Dario Jazić